Cookie, persondatapolitik og generelle salgs- og leveringsbetingelser

Cookie- og persondatapolitik

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på billigolie har vi brug for følgende oplysninger:

• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Billigolie.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for Billigolie.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på Billigolie.dk er Bjarke Kjæhr.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Billigolie.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Betaling

Billigolie.dk webshop modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort. Betaling vil blive trukket på din konto, umiddelbart efter din bestilling.
Betaling kan også overføres via bankoverførelse, eller med mobilepay.

Billigolie.dk webshop krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Levering

Billigolie.dk sørger for levering af fyringsolie med tankvogn.
Billigolie.dk leverer ikke fyringsolie udenfor vores anviste leverings områder. Bestilles der fyringsolie udenfor for vores leverings område, tilbageføres beløbet til kunden.
Dog tager Billigolie.dk et administrations / transaktions gebyr på 100,- kr. for at returnerer beløbet.

Billigolie.dk måler afstand fra vores adresse til leverings adresse med GPS måling.

Forgæves kørsel
Ved forgæves kørsel faktureres kunden kr. 400,-

Fragt
Prisen på fyringsolie er incl. fragt. og incl. moms

Reklamation
Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere hurtigst mulig efter din mistanke om at produktet skulle
give anledning til reklamation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Fortrydelsesret
Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på Billigolie.dk. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen.

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, ved forud gående aftale med Billigolie.dk og pga. olien har været i kundens tank kan den ikke genanvendes til videre salg og vil derfor blive afregnet som spildolie.

Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen eller afmelde ordren i rimelig tid så levering kan stoppes af Billigolie.dk. Er varen først leveret skal omk. i forbindelse med retunering dækkes af kunden

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: [  kontakt@billigolie.dk  ]. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Billig Olie ApS – www.billigolie.dk
Slåenvej 19
7000 Fredericia


Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse og afgrænsning
Nedestående generelle salgsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. De anvendes ikke til forbrugerføb, hvor der henvises til købelovens bestemmelser.
Sælger er ikke ansvarlig for skader eller tab af enhver art, der udspringer af rådgivning.

2. Aftaleperiode, afvikling af handlen mv.
Salg
Af ordrebekræftelsen/kontrakten skal bl.a. følgende fremgå
1) Periode (termin)
2) Prisaftale, ekskl. diverse afgifter
3) Vare/produkt
4) Det aftalte kvantum
5) Aftagelsesmønster – f.eks. om aftagelsen skal ske i købers eller sælgers valg, samt om varen skal aftages successivt eller på et bestemt tidspunkt mv..
6) Evt. særlige behov

Kontraktmængder
Med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, er kontraktmængden til successiv levering indenfor den aftalte periode i henhold til de fastsatte vilkår og den aftalte pris. Ved successiv levering forstås, at aftagelse/levering sker med lige store mængder pr. måned. Afvigelse herfra berettiger sælger til at betragte dette som væsentlig misligholdelse og dermed ophævelsesgrund.
Alternativt er sælger berettiget til løbende at rette kontraktmængden i forhold til den manglende successive aftagelse.
Er der ved aftaleperiodens udløb aftaget mindre end den aftalte mængde, eller er køber ophørt med at aftage inden aftaleperiodens udløb, er sælger efter eget valg berettiget til:
1) At betragte restmængden som annulleret
2) At lade restmængden forudfakturere til den aftalte pris
3) At foretage differenceafregning for restmængden, således at køber for restmængden faktureres forskellen mellem den aftalte pris og gældende dagspris ved aftaleperiodens udløb/ophør af aftagelse.
4) At forlænge kontraktperioden
Aftaleperioden og restkvantum i henhold til aftalen fremgå af den månedlige statusopgørelse.
Efterfølgende ændringer i købers produktionsforhold fritager ikke køber fra at aftage det aftalte kvantum.

Kvalitet
Varen leveres i henhold til nærværende betingelser.

Ejendomsforbehold
Det leverede er sælgers ejendom, indtil betaling har fundet sted.

Overdragelse af rettigheder mv.
Køberen er uberettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til den afgivne ordre og de dermed aftalte vilkår til tredjemand.
Alle leverancer er til købers eget brug, med mindre andet er aftalt.

Afgifter, gebyrer, lovændringer mv.
Fosforafgifter og råvareafgifter mv. Til myndigheder forbeholder sælger sig til at fakturere køber i forbindelse med leverancer, hvor disse er pålagt.
I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af (nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter/gebyrer, forbeholder sælger sig ret til forholdsmæssigt at regulere den aftalte pris.

3. Prislister mv.
Oplysninger i prislister er kun bindende i det omfang, kontrakten udtrykkeligt henviser til dem. Alle prislister er angivet ekskl. Moms. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

Pris
Alle priser er i DKK ekskl. Moms, med mindre andet er aftalt.

4. Levering
Leverancen sker på det sted, som modtager har anvist eller så tæt, som kørefast vej/underlag tillader.
Leveringstidspunktet er, når varen/partiet er ankommet til leveringsadressen og er disponibel for køber/modtager.

5. Forsinket levering
Er der indgået en aftale om levering på et bestemt tidspunkt, medfører forsinkelse med en leverance ikke ret for køberen ti at annullere (og ej heller ophæve) den pågældende leverance, før køber ved skriftlig meddelelse til sælger har fastsat en rimelig frist for levering og angivet, at køber agter at annullere den pågældende leverance, såfremt leveringen ikke sker inden for den af køber fastsatte frist, er køber herefter berettiget til, ved skriftlig meddelelse til sælger, at annullere den pågældende leverance.
Køber kan ikke gøre andre krav, herunder krav om erstatning, gældende i tilfælde af forsinkelse.
Forsinkelse med én leverance giver ikke køber adgang til at annullere/hæve hverken tidligere eller senere leverancer. Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
Sælger fraskriver sig ansvaret for ethvert indirekte tab, som f.eks. driftstab, avancetab eller tidstab, som forsinkelsen måtte have forvoldt køber.

6. Betaling
Sælgers betalingsbetingelser fremgår af enten kontrakten, ordrebekræftelse, faktura eller kontoudtog.
Sælger er til enhver tid berettiget til at foretage en (fornyet) kreditvurdering af køber. Hvis de af sælger fastsatte kriterier for sådan kreditvurdering fører hertil, er sælger berettiget til, for så vidt angår fremtidige leveringer, at kræve kontant betaling ved levering.
Ved for sen betaling kan der pålægges et rykkergebyr, ligesom der kan beregnes morarenter. Renteberegning sker i henhold til de til enhver tid af sælger fastsatte rentesatser. Oplysning om rykkergebyr og rentesats kan revireres ved henvendelse til sælger.
Indbetalinger dækker forlods tilskrevne renter. Ved udbetaling af tilgodehavender vil dette ske elektronisk til kundens bankkonto.

7. Ansvar for mangler
I tilfælde af mangler ved det leverede i form af forkert mængde eller kvalitet kan køber kræve efterlevering eller omlevering, hvis køber har reklameret jf. pkt. 10.

8. Reklamation over mangler
Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsendes uden ugrundet ophold, dog maksimalt syv (7) dage efter manglen er konstateret.
Foretages reklamation senere, kan mangel alene gøres gældende, hvis manglen ikke kunne være opdaget tidligere. I så fald skal der uden ugrundet ophold reklameres skriftligt.

9. Ansvar for tingsskade forvoldt af de leverede produkter eller ydelser (produktansvar)
I intet tilfælde hæfter sælger for tidstab, driftstab, avancetab og andre indirekte tab.
Sælgers maksimale ansvar kan ikke overstige 5.000.000 DKK
Denne begrænsning i sælgers ansvar er dog ikke gældende, såfremt sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
I det omfang de solgte genstande videresælges gælder følgende: Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemandfor sådan skade eller tab, som sælger efter ovennævnte ikke er ansvarlig for.

10. Ansvarsfrihed – force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindre kontraktens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.
Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder og lignende force majeure.
Den part, som påråber sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.
Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve kontrakten, når den opfyldelse indenfor en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen i dette punkt nævnte omstændigheder.

11. Afgørelse af tvistigheder – værneting
Tvistigheder i anledning af ordrebekræftelse/kontrakten og til disse tilhørende bestemmelser skal afgøres ved sælgers værneting efter dansk rets almindelige regler.